Не продавай душата си на дявола!

Редица ефирни, печатни и електронни медии разпространиха като новина № 1твърдението на социологическата агенция „Меридиана“, че една трета от българите са готови да си продават гласовете на предстоящите избори.Поредното наглед статистическо сведение, пуснато да излети уж свободно и безпристрастно. Доколкото може да бъде свободен обаче литнал гълъб с вързан предварително крак за кафеза. Как би могло да се определи по друг начин такава статистическа информация, която посочва недвусмислено колко продажен е нашият народ, и то срещу няколко лева? Кого обслужва такова внушение, изпуснато от социологическа агенция, и то непосредствено преди избори, които са недвусмислено свидетелство за нашата национална отговорност пред парламентарни избори/ Очевидно е, че онези, които искат да ни изкарат зашеметени гълъби, връзвайки ни хитро примка, с нагла самонадеяност ни втълпяват чрез средствата за масова информация, че безапелационните победители ще бъдат напомпаните гербери, макар и вече с позавяхваща слава.

Нима някой е забра­вил, че тъкмо те откри­ха през ХХI век, воглаве с тогавашния вътрешенминистър Цветан Цвета­нов, ерата на така наре­чените „слонски уши“ – на безпримерно по раз­мерите си подслушване, пуснало мафиотски пи­пала в цялата ни държа­ва. Като Дамоклев меч виси до ден днешен над нацията ни тяхната афе­ра за незаконно отпечат­ване на изборни бюлети­ни, намерени в печатни­цата в Костинброд? Не, господа от ГЕРБ, тази ваша статистика си е, направо казано, амо­ралистика, смисълът на която е толкова тревож­но прозрачен – народът ни да повярва на лъжли­вото внушение за себе си, че е продажен, че е обречен, че е неизбежна жертва, че не е способен да се оттласне от дъно­то. Безпочвени престъп­ни твърдения, които це­лят да обезверят мили­оните честни хора в тази страна, че е възможна някаква друга промяна освен в угода на герои­те на нашето време, про­дължаващи да ограбват благата от работните ръ­це. Затова нашият призиве категоричен: Не про­давай душата си на дя­вола! Гласът на лява Бълга­рия е непродаваем, сво­боден, без лукави улов­ки, и примки. Глас Божий - гласът на мнозинство­то, на истински непод­купната, бликнала спон­танно, народна воля.Според библейския новозаветен пример са­мият Господ бил изку­шаван от дявола, след като гладувал 40 дена сред пустинята. Сатана­та предлагал на измъ­чения Богочовек хляб, власт, целия свят...„Махни се от мене, сата­на!“ – извикал в отговор Христос. С такава сила ще извика и нашият на­мъчен народ, за да по­търси в своя предстоящ избор отговор на жизне­новажния въпрос: за по­вишаването на неговите доходи. С какви ли не политически залъгалки и конюнктурни ребуси е изпълнено времето на най-гледаемите телеви­зии. Болният въпрос за повишаването на пенси­ите и заплатите остава за съжаление недоизка­зан или премълчаван ка­то някаква нереална, ос­танала без практически смисъл, утопия. Повеж­дане на незабавна поли­тика за постигане на кон­курентни доходи спрямоЕвропейския съюз, по­вишаване на жизнения стандарт, създаване на нови социални форми за борба с бедността, справедливост и нор­мални условия за живот за всички, хляб, работа, добре функциониращи и истински достъпни обра­зование и здравеопазва­не – ето някои конкретни приоритети, за които си заслужава комунистиче­ското движение в Бълга­рия да намери кураж, да посвети силите си и да поведе трудовите хора.

Нека да огласим и до­ри да озарим света с не­подкупния глас на ляваБългария. И този глас да бъде викът, прокла­мирал единството, кое­то ражда силата. Сиреч онова единство, което засенчената от престъп­ност родна пазарна ико­номика превърна в най­самотния и безсмислен надпис, който виси над входа на сградата, про­извеждаща най-голяма­та разноезична шумоте­вица в тази страна – На­родното събрание. Та тази изпусната в ефира, ама с овързан крак в примка, коварна стъкмистика за това кол­ко подкупен и продажен бил народът ни, е недву­смислен знак, че оте­чеството ни е изправено за кой ли път пред съд­бовен избор. Иде усил­но време, в което наро­дът трябва да напрегне всичките си сили. Защо­то пак е време за оцеля­ване. Водачът на афишира­ната като „демократич­на“ партия ГЕРБ Бой­ко Борисов от „купола“ на света САЩ опреде­ли народа ни, в духа на стопроцентов фашизъм, като „некачествен чо­вешки материал“. Как­во качество на живот би могъл да осигури то­зи „оратор“ за нискока­чествения човешки „ма­териал“? Със сигурност би потърсил под дърво и камък със съратници­те си от Европейската народна партия и с от­въдокеанските си прия­тели още по-ефективна система за стригане и за смъкване на кожи от гър­ба на „материала“? Затова нека да не хра­ним напразни надежди към тях. Нека да се обе­диним, да сгъстим реди­ците си, да се окрилим с надежди за социално справедливо бъдеще и да оставим с вързани ръ­це ония, които предвари­телно се опитват да ни стегнат примка. Нашите гласове не са на пазара. Те не са за продан. Те са нашето голямо „Да!“ за неподкупна, градивна и силна лява България!