Устав на КПБ

УСТАВ НА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ


Комунистическата партия на България /КПБ/ е политическа организация, учредена в съответствие със Закона за политическите партии в Република България. Тя е доброволно сдружение на български граждани с избирателни права и изразява, и защитава политическите, икономическите, социалните и духовните интереси на хората на наемния труд.
КПБ осъществява своята дейност в строго съответствие с Конституцията, законите в Република България и своя Устав. Тя се бори срещу капитализма, за социализъм, защитава мира, народната демокрация, националната сигурност, териториалната цялост и суверенитета на България.
Комунистическата партия на България води своето начало от Бузлуджанския конгрес от 02.08.1891г. Тя е класова партия, духовен наследник и идеен продължител на учредената от Димитър Благоев марксистка партия, приема нейната история като своя. КПБ е част от международното комунистическо движение, от българската и световната левица.
В своята дейност КПБ се ръководи от марксистко-ленинското учение, от постиженията на съвременните обществени науки и се опира на опита, традицията и новите идеи на международното комунистическо и работническо движение.
Основната цел на КПБ е изграждането на социалистическо общество, преимуществено въз основа на обществената и кооперативната собственост върху средствата за производство, приемайки общочовешките, националните и комунистическите ценности и идеали.

І. НАИМЕНОВАНИЕ, СИМВОЛИ и ЦЕЛИ
Чл. 1. НАИМЕНОВАНИЕТО на Партията е: КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ /КПБ/, СЕДАЛИЩЕТО на КПБ е гр. София, а АДРЕСЪТ Й НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. София, Столична община, район Триадица, ул.”Калоян” 10.
Чл. 2. /1/. СИМВОЛИТЕ на КПБ са:
1. Знаме червен цвят и надпис със златни букви “Комунистическа партия на България”. В горния ляв ъгъл е разположена петолъчка със сърп и чук.
2. Емблема – петолъчка; в средата разположена книга и върху нея сърп и чук и надпис под нея КПБ;
3. Други символи при провеждане на политически кампании, утвърдени с решение на ЦК на КПБ и непротиворечащи на чл.5 от ЗПП /обн.ДВ, бр.28 от 1.04.2005г/.
/2/ Художественото оформяне на символите и тяхното използване се регламентират с Инструкция на Централния комитет на КПБ.
Чл.3. Партията има кръгъл печат с надпис околовръст “Комунистическа партия на България”. В средата на печата е изобразена петолъчна звезда, в която са изписани инициалите на съответния орган – ЦК, ОК, Общ.К и седалището му.
Чл.4. ЦЕЛИ на КПБ и НАЧИНИ за постигането им.
Основна цел на КПБ е изграждането на социалистическо общество, преимуществено въз основа на обществената и кооперативна собственост върху средствата за производство.
Партията съдейства за формирането и изразяването на политическата воля на гражданите, чрез избори или по други демократични начини.
За постигане на политическите си цели, КПБ използва демократични средства и методи.

ІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТ НА КПБ
Чл.5./1/. Основен принцип на организационно изграждане е демократическия централизъм, който се изразява в :
1. Изборност на всички ръководни органи от долу до горе, чрез преки или представителни – тайни или явни избори;
2. Периодична отчетност на изборните органи пред първичните партийни организации и пред висшестоящите партийни органи; контрол върху дейността на всички ръководни органи;
3. Строга партийна дисциплина, подчинение малцинството на мнозинството;
4. Задължителност на взетите от ръководните органи на висшестоящите органи решения за нисшестоящите;
5. Свобода на мненията, предложенията при обсъждане и единство при изпълнение на партийните решения.
Съществуването на фракции, групи и течения в КПБ е несъвместимо с принципа на демократическия централизъм, гарантиращ единство на партията.
Чл.6. Основни принципи на дейност и ръководство:
1. Основен метод на ръководство е колективният.
2. Вътрешно-партийните отношения се изграждат върху принципите на :
а/ равенство в правата и задълженията;
б/ свобода на мненията при обсъждане на предложения за стратегията и тактиката на партията;
в/ единство в изпълнение на решенията;
г/ самостоятелност на партийните органи и организации на съответно ниво при определяне и решаване на тяхната структура и дейност;
д/ критика и самокритика за отстраняване на недостатъци и грешки;
е/ вътрешно-партийна демокрация.
ж/ гласност и публичност при обсъждане на основните партийни въпроси;
Чл.7. Участие в органите на властта.
1. КПБ провежда своята политика и защитава своите позиции в институциите на политическата и изпълнителната власт чрез избрани или назначени в състава им свои представители.
2. КПБ участва в изборите за президент, парламент и местни органи за управление самостоятелно или чрез участие в предизборни съюзи и коалиции.
3. При наличие на необходимия минимум, избраните членове в парламента образуват самостоятелна парламентарна група. Избраните общински съветници образуват група на съветниците и имат свое ръководство.
4. Предложения за всички изборни постове могат да се направят от всеки комунист и партийна организация. Кандидатурите се утвърждават от съответните партийни форуми.
5. Кандидатите се предлагат за публично обсъждане в печата и на пресконференции при широко участие на симпатизанти на партията.
6. Кандидатите за народни представители се утвърждават от ЦК на КПБ , а за общинските съветници и кметове от съответния общински или областен партиен комитет, които извършват регистрацията им по установения от закона ред.
7. Всички избрани от името на КПБ народни представители, съветници и кметове участват в работата на съответните партийни ръководни органи със съвещателен глас.
8. ЦК на КПБ взема решение за осъществяване на съюзи и коалиции с други партии, организации и движения. При избори за общински съветници, тези права могат да се предоставят на областните и общински комитети.
Чл.8. КПБ оказва подкрепа и сътрудничи с :
1. Синдикални организации в защита интересите на трудещите се.
2. Партии, граждански обединения, обществени организации и съюзи с леви идеи и социална ориентация. 
3. Зелени движения, младежки организации с леви идеи и цели.

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ
Чл.9. В съответствие с административно- териториално деление на страната, организационната структура на КПБ е тристепенна: първични партийни организации, общински партийни организации и областни партийни организации.
Чл.10. /1/. Основен принцип за изграждането на първичните партийни организации е териториалният.
/2/. На територията на една община, ППО могат да бъдат изградени по местоживеене или по интереси. Всеки комунист избира в коя първична партийна организация да членува.

ІV. ПЪРВИЧНИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл.11./1/. /1/. Първичните партийни организации /ППО/ се създават по инициатива на комунистите и обединяват най-малко трима членове.
/2/ Първичните партийни организации осъществяват връзката на партията с трудовите хора и реализират нейните програмни цели и задачи.
/3/. Първичните партийни организации могат да формират в състава си партийна група и съставни партийни организации. Съставните организации се изграждат на принципи на общите интереси /професионални и творчески/, посочен в чл.10 /2/ на настоящия Устав и са част от членския състав на общата Първична партийна организация. Основната задача на партийните групи и на съставните организации е да засилват влиянието на партията сред нейните привърженици – съмишленици, избиратели, леви синдикалисти, млади симпатизанти, читатели на левия печат и др. Формите на въздействие са личния пример на комунистите, другарските разговори по организиране на публични събрания в микрорайоните – избирателните секции, кварталите, жилищните блокове и други.
/4/ Първичните партийни организации се водят на отчет в общинския партиен комитет.
/2/. Първичната партийна организация;
1. Приема нови членове и възстановява прекъснато партийно членство. Взема решение за налагане и снемане на партийни наказания.
2. Избира делегати за общинските конференции и предлага такива за областните конференции и партийните конгреси.
3. Обсъжда и предлага кандидати за избиране в местните и държавни органи на властта и за парламент.
Чл.12./1/. РЪКОВОДЕН орган на ППО е партийното събрание, което може да бъде закрито и открито. На откритите събрания присъстват и съмишлениците на партията. Право на решаващ глас на тези събрания имат само партийните членове.
1. ППО провеждат партийни събрания не по-рядко от един път на три месеца. Партийното събрание се свиква при необходимост от партийното ръководство или по искане на една трета от членовете на ППО.
Свикването става с писмена покана до всеки член на ППО, в която се отбелязват датата и часа на провеждането на събранието и проекта за дневен ред. Поканата се връчва не по-малко от десет дни преди датата на събранието.
2. Събранието е уставно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на ППО.
3. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите изрично упоменати в настоящия Устав.
/2/. Отчетно-изборно събрание се провежда по решение на общинския, областния или Централния комитет на Комунистическата партия на България и предхожда съответните конференции и конгреси. Отчетно-изборното събрание се организира от партийното ръководство.
1. Събранието разглежда и одобрява отчета за работата на партийното бюро, първичната партийна организация и комунистите.
2. Избира партийно бюро и делегати за отчетно-изборните събрания или конференции на общинската партийна организация.
3. ППО с численост до десет членове избира само секретар и заместник секретар и касиер.
4. Обсъжда и предлага кандидати за висшестоящите контролни и ръководни органи.
Чл.13. Партийното ръководство /ПБ/ ръководи дейността на партийната организация между партийните събрания, като на първото си заседание избира партиен секретар и структурира състава си.
1. Внася предложения за дейността на ППО.
2. Предлага на ППО кандидатите за членове на КПБ.
3. Предлага за обсъждане в ППО мерки за възпитателно въздействие.
4. Събира и отчита членския внос.
5. Създава условия и организира изпълнението на решенията на ППО и висшестоящите партийни органи.
6. Води и съхранява установената с Инструкция на ЦК на документация на ППО.

V. ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл.14./1/. Общинската партийна организация обединява ППО на територията на съответната община. Тя се регистрира в областния комитет, а ако няма учреден такъв – в Централния комитет на КПБ, при наличие на две ППО и най-малко 20 партийни членове.
/2/. Областната партийна организация обединява общинските и първичните /където не е изградена общинска/ партийни организации на територията на съответната област и в съответствие с многомандатните избирателни райони. Регистрира се в Централния комитет на КПБ.
/3/. Партийните организации на градовете с районно деление имат статут на Областни, а в самите райони - на общински организации.
Чл.15. Висш РЪКОВОДЕН орган на общинската и областната партийна организация е партийната конференция, а за малките общини събранието на организацията.
1. Отчетно-изборната конференция се провежда от областния /общинския/ комитет най-малко веднъж на три години по решение на висшестоящия ръководен орган.
2. Насрочването на дата, час, място, обявяването на дневния ред и определянето на нормата за представителство става двадесет дни преди нейното провеждане от съответния комитет, за което се изпраща писмена покана до всеки делегат.
3. Общинската /областна/ конференция е законна, ако на нея са присъствали най-малко две трети от избраните делегати.
Чл.16. Извънредна конференция се свиква по решение на общинския /областния/ комитет или висшестоящите ръководни органи, както и при искане на една трета от първичните, респективно общинските партийни организации. Насрочването и обявяването на дневния ред и нормата за представителство става чрез писмено съобщение, десет дни преди нейното провеждане по реда и изискванията на чл.15.
Чл.17. Общинската /областна/ конференция:
1. Обсъжда и одобрява отчетите на съответните комитети и контролно-ревизионни комисии.
2. Определя числеността и избира общински /областен/ партиен комитет, общински комитет, областен комитет и общинска /областна/ контролно –ревизионна комисия /Общ КРК и ОКРК/, а за малките общини – ревизионна.
3. Обсъждането на всеки кандидат става индивидуално.
4. Изборът на съставите на ръководните и контролни органи е поименен; таен или явен – по решение на конференцията.
5. За избран се счита кандидатът, за когото са гласували най-малко две трети от присъстващите делегати.
6. Избира делегати за висшестоящата конференция или конгрес на КПБ. Обсъжда и издига кандидатури за членове на висшестоящите ръководни и контролни органи.
7. Обсъжда и издига кандидатури за народните представители, съветници и кметове.
8. Приема и утвърждава бюджета на партийната организация.
Чл.18. Общинският /областният/ комитет на КПБ ръководи дейността на общинската /областна / партийна организация между конференциите.
1. На своето първо заседание избира:
а/ първи секретар и секретари – с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове;
б/ бюро – с обикновено мнозинство, което ръководи дейността на организацията между пленумите.
2. Поддържа двустранна връзка с ръководствата на ППО и висшестоящите комитети; контролира дейността на общинската партийна организация /ППО/ и следи изпълнението на партийните решения.
3. Води организационната и финансова отчетност на общинската /областна/ организация; разпределя, разходва и отчита средствата на областната /общинската/ партийна организация в съответствие с Инструкцията на ЦК на КПБ.
4. Провежда най-малко четири пленума през годината или насрочва извънреден такъв по искане на две трети от ППО /общинската партийна организация/ като свикването на пленума става с писмена покана до всеки негов член с отразени в нея ден и час на провеждането и дневен ред най-малко от десет дни преди неговото провеждане; заседанията са редовни, ако присъстват половината от членовете на комитета; решенията се приемат с обикновено мнозинство.
5. Утвърждава кандидатите за кметове и съветници.
6. Членовете на КРК, избраните кметове и съветници могат да участват в заседанията със съвещателен глас.
Чл.19. На своята областната /общинската / КРК /ОКРК, Общ.КРК на КПБ/:
1. Първо заседание избира с квалифицирано мнозинство от присъстващите членове, председател и заместник-председател.
2. Контролира спазването на Устава и проверява воденето на партийната документация, целесъобразността и законността на изразходване на финансовите средства.
3. Следи за правилното използване и стопанисване на партийното имущество.
4. Разглежда молбите и жалбите на комунистите и уведомява писмено тях и съответната партийна организация за своето решение в съответствие с чл.38 от настоящия Устав.
5. Информира бюрото на областния /общинския/ комитет на КПБ за установени нарушения, грешки и недостатъци в партийната дейност.
6. Отменя или утвърждава партийните наказания, наложени от общинските /областните/ комитети на КПБ или първичните партийни организации.
7. Провежда заседание всяко тримесечие като свикването се извършва с писмена покана; заседанията са редовни, ако са присъствали половината от членовете на комисията; решенията се приемат с обикновено мнозинство.
Чл.20. /1/. Излизане или освобождаване на членове от състава на общинския /областния/ комитет или контролно-ревизионна комисия става при : 
- напускане редовете на КПБ;
- изключване от редовете на КПБ;
- смяна на местожителството на територията на друга област /община/;
- груби нарушения на Устава, неизпълнение на партийните решения, приети от съответния или висшестоящ комитет или комисия, като мярка за възпитание или въздействие;
- по предложение на ППО, в която членува;
- при тежко боледуване или смърт;
/2/. Предложението се внася чрез лична молба или от секретаря /председателя/ на комитета / комисията/ и се обсъжда на пленарно заседание. 
/3/. Освобождаването се счита за прието, ако за него са гласували две трети от присъстващите на заседанието.
Чл.21./1/. Попълването на съставите на областния /общинския/ комитет и КРК при освобождаването на негов член става на същото или първото следващо пленарно заседание. Кандидатите се избират от общинските и /или първичните партийни организации/ на територията им.
/2/. Попълване на състава на комитета и комисията е допустимо и при необходимост от включване на членове от новосформирани първични или общински организации. 
/3/. Предложението се внася от секретар на съответния комитет или комисия и се счита за прието, ако за него са гласували най-малко две трети от присъстващите на заседанието членове.

VІ. ВИСШИ ОРГАНИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Чл.22. Върховен орган на комунистическата партия е конгресът.
1. Редовен конгрес се провежда не по-рядко от един път на пет години.
2. Същият се свиква с решение на ЦК на КПБ, в който се определят дневен ред, датата, часът и мястото на провеждането му, нормата за представителство. Те се обявяват 20 дни предварително чрез съобщение в партийния печат. 
3. Конгресът е законен, ако в него са участвали не по-малко от две трети от избраните делегати. Делегатите запазват правата си до следващия конгрес.
Чл.23./1/. Извънреден конгрес на КПБ се свиква от ЦК на КПБ при необходимост и при реда и условията за насрочване и провеждане на конгрес съгласно чл.22.
/2/. При политическа необходимост между конгресите може да се свикват заседания на избраните делегати, Национална конференция или да се провежда общопартийно допитване. Решение за провеждането им се приема от ЦК на КПБ при реда и условията за насрочване на конгреса. При решение ЦК на КПБ, на съответния форум могат да се допълват или изменят съставите на централните партийни органи.
Чл.24. Конгресът на Комунистическата партия на България:
1. Обсъжда и утвърждава отчетите на ЦК на КПБ и ЦКРК на КПБ.
2. Изслушва отчет за състоянието на парламентарната дейност, печата, левите младежки организации, синдикални движения и други национални проблеми.
3. Изменя и допълва Устава и Програмата на Комунистическата партия на България, определя наименованието и символите на партията.
4. Определя стратегическите и тактическите цели на партията.
5. Определя числеността на ЦК и ЦКРК и кандидат – членовете им. Избира техните състави в рамките на минимум 80% от определената численост. Делегира правото на ЦК и ЦКРК да допълват съставите си измежду предложените от областните /или новосъздадени общински комитети/ и политическото бюро, кандидати.
6. Обсъждането и изборът са поименни. Изборът е таен или явен по решение на конгреса.
7. За избран се счита кандидатът, за когото са гласували най-малко две трети от присъстващите делегати.
8. Предоставя пълномощия на ЦК на КПБ, ЦКРК или други органи за решаване на конкретните политически въпроси, както и да взема решения по всички основни политически проблеми.
Чл.25. Централният комитет на Комунистическата партия на България /ЦК на КПБ/ ръководи дейността на КПБ между конгресите.
1. На свое заседание определя числеността на политическото бюро и избира с обикновено мнозинство:
а/ първи секретар;
б/ секретари и членове на Политическото бюро.
в/ секретариат.
2. Създава помощни и работни органи по направления на дейности.
3. Определя наименованията и утвърждава редакционните колегии на партийните издания.
4. Утвърждава инструкциите на ЦК на КПБ и информира по подходящ начин партийните организации за своята дейност.
5. Утвърждава бюджета на КПБ, контролира неговото изпълнение и изменение, разпределя средствата по направления и следи за тяхното законосъобразно изразходване.
6. Провежда най-малко четири пленума в годината, като свикването им става по реда на чл.12 от Устава. Членове на ЦКРК и народни представители присъстват със съвещателен глас. С решение на Политическото бюро се определя състава на участниците в разширен пленум. Заседанията са редовни, ако присъстват половината от членовете на ЦК на КПБ. Освен в определени с настоящия Устав случаи, решенията се вземат с обикновено мнозинство.
7. При особени случаи и политическа необходимост, свиква извънреден конгрес на КПБ или насрочва партиен референдум, конференция или разширено заседание.
8. Обсъжда кадрови въпроси свързани с броя и попълване състава, по предложение на първия секретар или Политическото бюро, измежду издигнатите от областните /общинските/ партийни организации кандидатури.
9. Обсъжда и приема решения за състава на Политическото бюро.
10. Утвърждава задачите на Политическото бюро и помощните органи и комисии, изградени по направления на дейности.
Чл.26. Централната контролно-ревизионна комисия е самостоятелен и независим партиен орган, който:
1. На своето първо заседание избира председател и заместник председатели с мнозинство от две трети от присъстващи членове.
2. Контролира спазването на Устава, привлича към партийна отговорност комунистите, независимо от техния партиен или публичен пост, които са нарушили Устава на КПБ, системно не изпълняват решенията на Политическото бюро и ЦК на КПБ или са злоупотребили с партийни финансови средства.
3. Разглежда молби, жалби или възражения на комунистите.
4. Контролира целесъобразното и законосъобразното разходване на партийните финансови средства.
5. Контролира правилното използване на имуществото на КПБ.
6. Информира Политическото бюро на ЦК на КПБ за допуснати нарушения, грешки и недостатъци.
7. Отменя или утвърждава наложени партийни наказания от по-нисши инстанции. Решенията на ЦКРК се отменят само от конгрес на КПБ.
8. Провежда заседания не по-рядко от един път на четири месеца, като свикването им става по реда на чл.12.
Чл.27./1/. Излизане или освобождаване на членове от състава на ЦК и ЦКРК на КПБ става при:
- напускане редовете на КПБ;
- изключване от редовете на КПБ;
- смяна на местожителството извън Република България или загубване на избирателни права;
- груби нарушения на Устава, неизпълнение на партийните решения, приети от ЦК и ЦКРК, като мярка за възпитание и въздействие;
- по предложение на ОбК /ОК/ на КПБ, в която членува;
- при тежко боледуване или смърт.
/2/. Предложението се внася чрез лична молба от комуниста или от Политическото бюро на ЦК /председателя на ЦКРК/ и се обсъжда на пленарно заседание.
/3/. Освобождаването се счита за прието, ако за него са гласували две трети от присъстващите на заседанието.
Чл.28. /1/. Попълването на съставите на ЦК и на ЦКРК при освобождаване на негов член, става на същото или първото следващо пленарно заседание. Кандидатите се издигат от областните /общинските или първичните партийни организации/.
/2/ Попълване на състава на ЦК и на ЦКРК е допустимо и при необходимост от включване на членове от новосформирани областни или общински организации.
/3/. Предложението се внася от член на Политическото бюро на ЦК на КПБ и се счита за прието, ако за него са гласували най-малко от две трети от присъстващите на заседанието членове.

VІІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.29./1/. Комунистическата партия на България е юридическо лице, което се представлява от първия секретар на ЦК или от упълномощени от него лица.
/2/. Областните, общинските и първичните партийни организации се представляват на съответното териториално ниво от техните първи секретари или от упълномощени от тях лица.

VІІІ. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА
Чл.30. /1/.
1. Член на Комунистическата партия на България може да бъде всеки гражданин, който има избирателни права в Република България, приема Устава и Програмата на партията, членува и работи в една от партийните организации и редовно плаща членски внос.
2. Членството в КПБ е индивидуално и доброволно.
3. Всеки член на партията притежава лична членска карта.
4. Едновременното членство в КПБ и друга политическа партия, регистрирана по Закона за политическите партии е несъвместимо.
/2/. Членовете на КПБ могат да членуват и в БКМС до 35 годишна възраст.
Чл.31.Ред за встъпване, възстановяване на членство или преминаване в Комунистическата партия на България.
1. Кандидатите за нови членове на КПБ подават писмено заявление и автобиография до първичната партийна организация. Ако кандидатът е бил член на БКП до преименуването й в БСП през 1990 г., може да представи партийния си билет или друга членска книжка.
2. Желанието за възстановяване на членство след преименуването на БКП, се декларира пред ППО устно и с представяне на партийната членска книжка.
3. Членството в КПБ, преминаването на индивидуални членове или партийни групи и организации от други социалистически, комунистически или работнически партии се урежда с Инструкция на Централния комитет.
Чл.32. Приемането на нови членове се обсъжда и решава като правило на открити събрания на Първичните партийни организации в присъствието на кандидата.
1. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от участващите в събранието, в присъствието на кандидата.
2. Решението влиза в сила веднага.
3. Всеки новоприет член плаща встъпителен членски внос, равен на стойността на членската карта.
4. Процедурите по възстановяване на членството и индивидуалното преминаване в Комунистическа партия на България от други леви марксистки партии се извършва от общинските комитети, а там където няма такива от областните комитети. За резултатите се уведомяват ППО.
Чл.33. Всеки член има право:
1. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи; да прави отводи на кандидати за тях, когато преценява, че нямат необходимите качества. Да издига кандидатури за представители на партията, в парламентарни, президентски избори и за местни органи на властта.
2. Да участва, предлага и отстоява свои мнения и разбирания при обсъждане и вземане на решения за политиката и практическата дейност на партията на партийни събрания , заседания, конференции и конгреси, чрез писмени материали и предложения до тях и до партийния печат.
3. Да критикува слабостите, грешките и недостатъците на всеки комунист, независимо от поста, който заема в партията или в обществото.
4. Да участва лично при обсъждане и вземане на решения за собствената му дейност или поведение.
5. Да търси съдействие и помощ от всички партийни органи и получава своевременен отговор от тях.
6. Да получава информация за дейността на партията и ползва нейната материална база.
7. Да напусне доброволно партията, като уведоми ръководството на партийната организация, в която членува за своите мотиви.
Чл.34. Всеки член е длъжен:
1. Да участва активно в политическия живот на партията.
2. Да пази и укрепва партийното единство.
3. Да бъде искрен и честен, да спазва партийния морал и етика и пази чисто званието “комунист”.
4. Да участва и осигурява обществена подкрепа на политическите акции и кампании на партията, да разширява политическото й влияние в обществото, като укрепва връзките връзките с масите, разяснява нейната политика, цели и идеи и с поведението си утвърждава хуманни отношения.
5. Да разпространява националните, патриотичните и марксистко-ленинските идеи и се бори срещу проявите на корупция, на фашизъм, реваншизъм, расизъм, екстремизъм, антисемитизъм и ционизъм.
6. Да защитава авторитета на партията, като дава пример на истинско партийно другарство, висока принципност и отговорност.
Чл.35./1/. Поведението на комунист, който в продължение на три месеца не е плащал членския внос и не е посещавал партийни събрания без уважителни причини се обсъжда на организационно събрание. Ако се установи, че фактически по свое лично решение е прекъснал връзките с партийната организация, събранието приема решение за доброволното му напускане на редовете на КПБ.
/2/. Мярката по предходната алинея не се прилага към членовете, които поради влошено здравословно състояние или напреднала възраст не могат да участват пълноценно в живота на ППО, но редовно плащат членския внос.
Чл.36./1/. За нарушения на Устава, при неизпълнение на партийни решения за погазване на партийния морал и етика, се налага следните партийни наказания:
- бележка;
- предупреждение;
- последно предупреждение;
- изключване.
/2/. Наказанията се налагат от първичната партийна организация в зависимост от степента на виновност и подлежат на обжалване пред ОбКРК, ОКРК и ЦКРК в едномесечен срок за всяка поотделно.
/3/. Партийните комитети от всички нива могат да приемат мерки за партийно въздействие – освобождаване от съставите на ръководни и контролни органи или предложения до ППО за наказания. Въпросът за привличане към партийна отговорност на член на ЦК на КПБ и член на ЦКРК се решава от Централния комитет, а за изключване от партията от Конгреса, а между конгресите от пленума на ЦК на КПБ.
Чл.37. Налагане на наказания “изключване”:
1. Мотивираното предложение се докладва писмено или устно от секретаря на ППО, при изключване на член на ЦК на КПБ на ръководещия партийния конгрес, а между конгресите – първия секретар на ЦК на КПБ.
2. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от присъстващите членове на събранието.
3. Решението влиза в сила веднага, освен ако засегнатата страна не го е обжалвала съгласно чл.36,ал.2. В този случай решението влиза в сила след становището на последната КРК, до която е отнесено. Централният комитет на КПБ може да разпуска партийните комитети и организации, чиято дейност противоречи на идейните и организационни принципи на партията, на нейната политическа линия, особено когато те създават раздори, водещи до разгром на областни, общински и първични организации. Централният комитет заедно с ЦКРК на КПБ вземат необходимите мерки за бързо изграждане на нови партийни ръководни органи и организации.
4. Предложението за изключване се разглежда в присъствието на комуниста, освен ако той е отказал устно или писмено да участва в партийното събрание.
Чл.38. Жалбите и възраженията на комунистите се разглеждат от съответната контролно-ревизионна комисия, която съобщава писмено решението си до комуниста и ППО в едномесечен срок от получаване на жалбата.
Чл.39. Възстановяване на членство на изключен или доброволно напуснал член става не по-рано от изтичането на една година, в присъствието на кандидата и при реда и процедурата за прием на нови членове.
Чл.40. Съмишлениците присъстват на открити партийни събрания, на които се ползват със съвещателен глас. По тяхно искане при наличие на най-малко 5 души, които декларират своята привързаност към Комунистическа партия на България, ППО могат да създават групи на съмишленици.

ІХ. ФИНАНСОВА И КАДРОВА ПОЛИТИКА
Чл.41. /1/. Дейността на Комунистическата партия на България се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.
/2/. Собствените приходи на КПБ са приходите от:
1. Постъпления от встъпителен членски внос.
2. Собствени недвижими имоти.
3. Дарения и завещания от физически лица
4. Дарения от юридически лица.
5. Лихви от парични депозити в банки.
6. Издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажби и разпространение на печатни, аудио и аудио-визуални материали с партийно- пропагандно съдържание.
/3/. Собствени приходи на Комунистическата партия на България са и приходите от фондонабиращи мероприятия.
/4/. Комунистическата партия на България, може да ползва заеми от банки в размер на две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната година.
Чл.42. Комунистическата партия на България разходва средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на Партията разходи.
Чл.43./1/. Определя минимален членски внос за комунистите в размер на о,50 лв. /50 стотинки/ месечно. 
/2/. Учащи се, безработни и членове на Комунистическата партия на България без доходи, заплащат членски внос в размер, определен от ППО, но не по-малко от 0,10 лв.
/3/. ППО имат право да подпомагат заплащането на пълния размер на членския внос за своите членове по ал.2. 
/4/. Редът за събиране, отчитане и разходване на членския внос се регламентира с Инструкция на ЦК на КПБ.
Чл.44./1/. Разпределението на постъпилите от членски внос средства е както следва:
а/ за ППО – 20%
б/ за Общински комитет – 20%;
в/ за Областен комитет - 20%;
г/ за Централния комитет – 40%
/2/. Всеки комунист внася годишно минимум 1 лв. извън членския внос за издръжка на ЦК на КПБ.
/3/. Общинските и областните комитети имат право да отчисляват по-висок процент от средствата за ЦК при провеждането на конгреси, избори и общопартийни мероприятия.
/4/. Изменения в процентното разпределение на набраните от членски внос средства извършва конгреса и ЦК на КПБ при делегирани правомощия за това.
Чл.45./1/. Определя касиер – счетоводител или завеждащ административно-стопански отдел на партията, като отговарящи за приходите, разходите и счетоводната й дейност.
/2/. Задължава първия секретар на ЦК на КПБ или упълномощено от него лице, в сроковете предвидени в чл.30, ал.2 от ЗПП да представя в Сметната палата имената и длъжностите на лицата по ал.1.
/3/. Разходите се утвърждават от първия секретар или политическото бюро на ЦК на КПБ.
Чл.46. Щатни сътрудници и експерти към ЦК на КПБ се утвърждават от Политическото бюро и се назначават със заповед на първия секретар на ЦК на КПБ. 
Чл.47. Подготовката и обучението на кадри за ръководните и контролни органи на КПБ се организира и финансира от ЦК на КПБ по предложение на областните партийни организации.
Чл.48. Изготвя финансов отчет за предходната календарна година, включващ информация за централното управление и регионалните структури, съгласно изискванията на чл.26 от Закона за счетоводството и на НССЮЛНЦ.
До 31 март на текущата година представя в Сметната палата заверените финансови отчети. 
Към тях се прилагат списъците на дарителите и размерът на даренията по чл.23 ал.1 т.3 и 4 от ЗПП, както и списъци на търговските дружества с под пет на сто държавно или общинско участие предоставили средства на Комунистическа партия на България.Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.49. Съществуването на Комунистическата партия на България се прекратява с решение на конгреса, прието с мнозинство от две трети от избраните делегати за: сливане или вливане в друга партия; разделяне на две и повече партии; саморазпускане на партията, съгласно Устава или с решение на СГС.
Чл.50. При приемането на решение за прекратяване, конгресът определя начина и сроковете за разпореждане с партийното имущество. Условията се приемат с мнозинство от три четвърти от общия брой на избраните делегати на конгреса.
Чл.51. Централният комитет на КПБ приема специални инструкции за проблеми, чието тълкуване и /или/ решения не се третират в настоящия Устав на Комунистическата партия на България.
Уставът на Комунистическата партия на България е приет на учредителния конгрес на Комунистическата партия, проведен на 15 декември 1996г. в гр.София, изменен и допълнен на второ събрание на учредителите на 28 януари 1997г., изменен и допълнен на Втория /извънреден/ конгрес на Комунистическата партия от 14 февруари 1998г, на Третия конгрес на Комунистическата партия на България на 22 април 2000г, изменение и допълнение на Извънреден конгрес на Комунистическата партия на България на 19 ноември 2005 г. и Петия редовен конгрес на Комунистическа партия на България на 19 април 2008 г.