Home Документи Програма

Програма на КПБ - стр. 2

Списък на статиите
Програма на КПБ
стр. 2
стр. 3
стр.4
стр.5
стр.6
стр.7
Всички страници

Партията на българските комунисти беше една от първите, която възприе и приложи в своя живот и действие принципите на ленинизма. Въоръжена с марксистко-лениския подход към явленията, нашата партия отхвърли погрешната линия на Втория интернационал и остана твърдо на позицията за мир и против войната, организира и проведе първото антифашистко въстание в света, установи народна власт у нас с деветосептемврийската победа. В годините на своето израстване, Благоево-Димитровската партия на българските комунисти завоюва огромен авторитет в международното комунистическо и работническо движение. Нашата партия излъчи двама генерални секретари на Комунистическия интернационал. Георги Димитров стана символ на световния пролетариат в борбата му със силите на реакцията и фашизма. Достиженията на нашата партия в борбата с капитализма и в опита за изграждането на социалистическо общество са повод не само за заслужена гордост, но и огромно задължение в сегашните условия на реставриран капитализъм у нас. 
Научно обоснованата стратегия и тактика на комунистическото движение даде възможност за осъществяването на преход по пътя на социализма в редица страни от Европа, Азия и Америка в изграждането на световната социалистическа система. Това беше огромен, качествен революционен скок в развитието на социализма и комунизма в света. 

 


Създаването на социалистическа система стимулира подема на национално освободителните движения в бившите колонии и полуколонии на империализма, доведе до краха на колониализма. 


Изграждането на социализма в страните, разкъсали оковите на капитала, се осъществяваше по пътя на ленинския план за преобразуване на обществото. Социалистическата държава създаде свои институции, свой надстроечен апарат, който беше упълномощен да извърши коренните преобразования в обществото, по пътя на утвърждаването на социалистическите придобивки за огромната част от населението. 
Изключително значение на този етап имаше и разгръщането на потенциала за трудовия народ и всестранната поддръжка на партийната политика от ентусиазираните и готови за велики преобразования труженици. Революционните преобразования се осъществяваха главно в три направления: индустриализация, коопериране в селското стопанство, културна революция. 


Знаменателни за този период ще останат първите обекти на социалистическото строителство, изграждани в по-голямата си част с доброволния труд на населението: "Проходът на републиката" /Хаинбоаз/, "Росстрой" /язовир "Александър Стамболийски”/, язовир "Георги Димитров" „Копринка"/ и много други. 


България зае достойно място в международното разделение на труда, осъществявано преди всичко в социалистическия лагер. 
За годините на социалистическото изграждане на страната, у нас беше постигнато развитие, което по своя мащаб и значимост е несъизмеримо с нито един от предшестващите периоди.