Home Документи Програма

Програма на КПБ - стр.5

Списък на статиите
Програма на КПБ
стр. 2
стр. 3
стр.4
стр.5
стр.6
стр.7
Всички страници

Анализът на същността на кризата на съвременното капиталистическо общество показва, че заедно със задълбочаването на противоречията, които то поражда, разкрити от класическия марксизъм-ленинизъм, се появяват и нови, свързани с глобалния характер на неговото въздействие на цялото общество. Това се изразява преди всичко в свръх концентрация на капитали, многократно ускоряване на тяхното обръщение, нарастване ролята на финансовия капитал, както абсолютно, така и относително, нарасналата възможност за изсмукване резултатите на труда, не само на национално ниво, а преди всичко в световен мащаб. Свидетели сме на хищническа експлоатация, както на труда, така и на световните природни ресурси. Концентрацията на капитала, засилването на експлоатацията закономерно предполагат и ответната реакция на експлоатираните. Настъпващият век ще бъде век на бурни и мирни социални революции на угнетената класа. Революцията е духът на нашето време, което непрекъснато ще предизвиква към живот нови явления и процеси. Революцията винаги пробужда енергията на масите, които творят оригинални форми на обществените отношения. Носители на тези преобразования ще бъдат преди всичко хората на наемния труд, ядрото на които ще си остане най-онеправданата част от него - работническата класа. Неравномерното развитие на капитала и в наши дни непрекъснато демонстрира огромните различия на империалистическите интереси и противопоставянето им. Точният анализ на тези вазимоотношения ще реши и възможността за преход на определени страни по пътя на социализма. Този преход ще стане обективна предпоставка за разгръщане на огромните потенциални възможности на обществената собственост, диалектически обвързана с демократичното планиране на икономическите процеси. 
Реалните предпоставки за тези грандиозни промени се коренят преди всичко в качествените изменения в обществения живот на човечеството: раждането на "слединдустриалното" /информационното/ общество, човешката революция, потребността от устойчиво развитие на света. Ние сме на прага на осъществяването на ново качество на обществения живот. Измененията в съдържанието на труда, в структурата на общественото производство, в човека като фактор на прогреса, в отношението общество - природа, правят възможно и необходимо преодоляването на рамките на днешното общество и съставляват материално-техническите предпоставки на комунизма. 
Тези предпоставки се състоят най-вече в:  превръщането на творческия труд, новаторството, в главен фактор на прогреса. Реализира се марксистката постановка за ново качество на обществената дейност - "унищожаването на труда"; 

 


 на мястото на рационалния труженик, целите и труда на който са подчинени преди всичко на изгодата за увеличаване на паричното, вещното богатство, се появява нов тип личност - човека на творчеството, чийто труд притежава много по-висока производителност, ценностната система на който е ориентирана преди всичко към изграждането на не отчуждени отношения в колектива --появяват се нов тип отношения между човека и природата - от източник на суровини биогеосферата се превръща в културна ценност, съхранението и възпроизводството на която става изключително важна функция на обществото и условие за неговия прогрес; 
 важна предпоставка за комунистическите преобразования е културното богатство, натрупано от човечеството. 


Намираме се в период на нарастване на фундаментално противоречие между обективната необходимост и възможността от пробив на човечеството към свят , където ще доминират новите сфери на живот и дейност, обезпечаващи ръст на творческия потенциал на човека и възпроизводството на природата като културна ценност и системата на отношения, които ни налага корпоративния капитализъм. Разрешаването на това противоречие е в освобождението на материално-технологичните предпоставки за движение към новото качество на труда. 


Наличието на предпоставки за преобразуването на обществото по пътя на един по-справедлив свят, обаче ще срещне яростната съпротива при реализацията им от обективно развиващия се в условията на капитализма глобализъм. 
Светът днес е както никога единен, взаимосвързан и заедно с това уязвим. Това единство е образувано преди всичко от наличието на глобални проблеми - екологически, угрозата от използване на оръжия за масово унищожаване, пренаселеност и др. общи за цялото човечество, разрешими само с международни усилия. В същото време, човечеството се оказа в пълна зависимост от произвола на крупните транснационални корпорации и няколко мощни държави и преди всичко на САЩ. От тези държави на практика зависят проблемите на мира и войната, опазването на природата, преодоляването или задълбочаването на масовата нищета на огромна част от човечеството.