Home Документи Програма

Програма на КПБ - стр.7

Списък на статиите
Програма на КПБ
стр. 2
стр. 3
стр.4
стр.5
стр.6
стр.7
Всички страници

Проведените целенасочени мерки за разбиване на кооперативното дело в селското стопанство и преди всичко връщането на земята на собствениците /при условие, че тя никога не е била отнемана/, раздроби и унищожи създаваното десетилетия модернизиране на този отрасъл. Днес огромна част от българската земя е необработваема. Тя се продава на безценица и не е далеч денят, когато изкупената от чуждия капитал земя, ще ни постави в положението на чужденци в родната ни страна. 

 


Промените създадоха и нова, специфична за преходните общества социална структура. Протича процес на формирането на нови класи, на ново класово осъзнаване. Главното е, че работникът от наемник на държавата / със съответните защитни функции/, днес предлага на пазара на труда своята работна сила на частния капитал, който диктува условия, познати само от ранно капиталистическия начин на производство. Оцеляването в тази среда поражда страх, неориентираност и конформизъм, което в много случаи води до лумпенизиране. За много хора на труда у нас, сметищата станаха средство за препитание. 


Неустановената класова структура на съвременното българско общество има като пряка последица това, че в политическата сфера процесите са свързани с нестабилност на партиите и другите политически институти, които в повечето случаи, само индиректно са свързани с определени социално-икономически слоеве на населението. 


Отслабването на защитните способности на обществото има като последица рязкото влошаване на състоянието на здравеопазването, пенсионното дело, просветата, раждаемостта и т.н. Няма друг народ в Европа, който през тези години да е преживявал по-голям демографски срив от нашия. 


В условията на тотална разруха на националното ни стопанство и унизителните условия на живот на народа, компрадорското управление на държавата води политика на присъединяването на страната към блока на развитите западни икономики и техния военен блок НАТО. Изнемощялата снага на българина трябва да поема бремето на превъоръжаването и инвестирането на ресурси в посока, в която няма абсолютно никаква възвръщаемост, а функциите на военния блок на капитала вече са ясни за всички прогресивни хора на земята. Нашата партия и в бъдеще ще отстоява своята отрицателна позиция по въвличането ни в подобна посока. 


Интегрирането ни в икономическата система на ОЕС може да бъде оценено положително, както по отношение на формата ни на участие в международното разделение на труда, така и в нарастващата възможност да се превърнем в отряд на международното работническо движение от развитите страни. Възникват обаче проблеми, свързани преди всичко с въпроса: с какво можем да участваме в този процес - с рухналите производствени мощности, с изтеклите през годините зад граница висококвалифицирани умове, с огромната за нашите мащаби безработица и т.н. 


Казусите, пред които е изправен нашият народ днес са много, а опитите да се постигне растеж въпреки непрекъснатата смяна във властта на псевдополитическите сили, сипещи лавини от обещания, реално обществото ни продължава да се срива надолу към бездната на безизходицата. 


Изходът, а народът на собствения си опит все повече се убеждава в това, е само един - изграждането на социалистическо общество. 
Комунистическата партия предлага алтернативата на социализма. 
Раждането на новото общество, социализма-това е интернационален глобален подем в историята на човечеството. Този преход както доказва социалната практика не може да бъде праволинеен. В търсенето на истината ще следват революции и контрареволюции, ще има вълни на спад и прогрес, но в крайна сметка, победата на социализма е неизменна, това е закон на общественото развитие. Социализмът е система на преходни отношения, които предполагат: 


Отмиране на стоковите отношения и развитие на механизма за растеж и регулиране на икономиката в съответствие със степента на обобществяване на труда и асоциирането на участниците в производството. 
Постепенно освобождаване на труда в условията на индустриален и след индустриален тип материално производство, противоречиво съединение на новите форми на самоуправление с отживяващите стари отношения, при засилване участието на трудещите се в отчета, контрола, приемането на решения, обществено и частно присвояване на резултатите от труда; 


Процес на отмиране на класовите и социалните противоречия, на държавата, последователно развитие на представителната демокрация по пътя на превръщането й в пряко самоуправление на народа, което изключва диктатурата на бюрокрацията и традиционния парламентаризъм. Това предполага:  най-пълна реализация на правата на човека - свобода на словото, на съвестта, митинги, събрания, създаване на политически и обществени организации и т. н.; 
Като най-важен критерий за завоюваните позиции на новото общество - социализма, може да се определи до колко то обезпечава икономическа ефективност и хармонично развитие на човека, по-високи от тези на най-развития капитализъм. 
Постигането на тази задача зависи единствено от реалното асоциирано творчество на масите. 
Комунистическата партия на България и основните й задачи на сегашния етап.


В условията на тотален упадък, ширеща се мизерия и глад, разруха и пълна зависимост на икономиката на страната ни от властелините на световния капитал, управлявани от компрадорската прослойка на стари и нови богаташи, ние, българите се "стабилизирахме" на дъното на социалната пропаст. Всичко това стана с мълчаливото съгласие на "отчуждените" в условията на "реалния" социализъм маси. Промените през последното десетилетие у нас се извършиха без нито една сериозна защитна реакция от страна на народните маси против отнемането на придобивки, за които днес обществото даже не може и да мечтае. 
Обругани, понятията "социализъм" и "комунизъм" стряскат обезверените, изпаднали в безпътица хора. Безверието няма вече нито розова, нито синя, нито жълта окраска.


Духът на народа, обаче е все още жив. Той очаква светлият лъч на вярата в по-доброто, желае добрини в името на децата си. В името на тази вяра той е готов да чуе гласът на истината и да сътвори чудеса, които ще го накарат отново да се почувства горд от това, че е човек, че е българин. 

  • всеобщо развитие на производственото и териториалното самоуправление като основна предпоставка за асоциирането на населението; 
  • превръщане на масовите организации и движения в пълновластни субекти за регулиране на обществени живот; 
  • формиране на законодателна власт на принципа на представителството на низовите асоциации - органите на самоуправление с правото на отзоваване, подмяна и т. н., независима съдебна власт, избираема пряко от народа. 

Човешката история е процес на търсене на тази истина. Истината може да бъде сътворена само от широките народни маси. Ние, като партия на комунистите сме призвани да катализираме потенциалната енергия на трудовите хора, насочена към по-добър и по-справедлив живот, да станем техен организиран, съзнателен челен отряд за преобразуване на обществото по пътя на социализма. Само така ще възвърнем доверието към идеите, творени столетия в името на комунизма. 
За целта разполагаме с огромното теоретично наследство, богат практически, собствен опит, както и с опита на управляващите в своите страни комунистически партии, реализиращи успешно строителството на социализма в съвременните условия. 

Какви да бъдат нашите действия днес? 
Първата ни задача е да откриваме кълновете на самоорганизация на масите, да внасяме съзнателност и целенасоченост на техните действия, да разкриваме и пропагандираме нашето виждане за решаване на конкретни проблеми. 
Тази е посоката за изграждането на широка социална база на партията. Самоорганизираните социални структури на обществото /асоциациите/ трябва да се превърнат в школи за самоуправление, а най-активната им част да бъдат комунистите. Масовото асоцииране на трудещите се създава социално-материалната основа на общественото самоуправление. Става дума за управление на обществото на всички нива - от производствената бригада и предприятието, до дома и микрорайона, до отрасловото и националното нива, да се изгражда на основата на свободното и доброволно обединение на хората в доброволни работещи асоциации. Именно такива асоциации ще дадат възможност да се обединят труда и управлението, да се преодолее отчуждението от управлението на обществото и икономиката на трудещите се. 

Самоуправляващите се социални структури трябва да обхванат всички сфери на обществения живот. Тяхното интегриране може да бъде постигнато само на основата на съвместяване и взаимно допълване на заявените от тях интереси. Регулатор на тези процеси в много случаи могат да бъдат комунистите. 

Самоуправлението е социалната база за реализиране на принципите на пряката демокрация. 
Пряката демокрация е предмостието за осъществяването на социалистическите преобразования. 
Самоуправляващите се асоциации /производствени, научни, културни, териториални, екологични и т. н./, основани и действащи на базата на обществената собственост, са обективната предпоставка за отмирането на държавата, заедно с всичките й институции, налагащи експлоатацията, подтисничеството и неравенството в обществото. 


Появява се необходимост от нова система на управление на общите проблеми на обществото. Тя ще бъде създадена от творческото съзидание на асоциираните труженици. 


Второ - Общините са исторически обособили се средища на хора, които в умален вид притежават цялата съвкупност от противоречия в обществото. Тяхното преодоляване до голяма степен характеризира възможностите за извличане на опит, който може да служи като модел за решаване на проблемите на цялото общество. 


Именно в общините можем да открием развитието и появата на самоорганизиращите се и самоуправляващи се формации. Тяхната форма на управление, обаче на настоящия етап, не дава възможност за пълна изява па гражданската инициатива. Представителната демокрация, пронизала отгоре до долу цялата система на управление в държавата е превърнала общината в грубо оръдие за провеждането на централизирана политика, в буфер за спиране напрежението нагоре към центровете на властта. 


Въвеждането на самоуправление на общините предполага преди всичко прилагане на принципа па пряката демокрация. Решаването на един или друг въпрос може да се осъществява с пряко допитване на гражданите / съвременните комуникации позволяват тази практика/. Това рязко повишава отговорността на субектите и възможността да се вземат най-правилните решения. 


Този подход може да бъде възприет и при структурирането на парламента. Вместо делегираните за определен период депутати, които и в най-добрия вариант не могат да отговорят на изискванията за всестранна компетентност /времето на енциклопедистите отмина/, самоуправляващите се общности биха могли да излъчват и предоставят права за решаване на конкретните проблеми на най-подготвените от своите среди. Това ще гарантира компетентност и в най-висока степен правилност на решенията. Този подход би решил и проблема за лобизма, който прозира в дейността на сегашния тип парламентаризъм. 


Министерският съвет, като функциониращ орган на изпълнителната власт също подлежи на ново преосмисляне. Главното тук е превръщането му от административно-бюрократичен орган, в орган, организиран и подчинен на волята на самоуправляващите се общности, обслужващ техните интереси и идеи, гарант за постигането на общите цели на обществото. Фактор за повишаване ефективността на неговата работа е широкото прилагане на общественото начало. 


Най-важният елемент, гарантиращ функционирането на обществената система е производствения процес. Промените след Десети ноември 1989 година доведоха до ликвидиране на цели отрасли от народното стопанство. Българското производство зае крайно незавидно място в международното разделение на труда. 


Приватизацията, проведена със средства, присъщи на ранния капитализъм, показа пълната невъзможност на този подход да възроди производството. Вместо възраждане, днес сме свидетели на тотална разруха в предприятията, построени с труда на народа. 
Ние сме за цялостен преглед на извършената криминална приватизация. При доказани нарушения и неизпълнени договори да следва реприватизация и съдебна отговорност. Върнатите на държавата предприятия, да се отдават чрез конкурс на колективи, готови да възродят производството в тях. Формата на ръководство в тези предприятия не може да бъде друга освен самоуправление /работнически съвети и др./. Те могат и трябва да докажат, че са по-жизнената форма на стопанисване от частната. 
Ролята на държавата за възраждане на производство е да създаде и гарантира на основата на анализи на световното производство, дългосрочни приоритетна програми за развитие. 


Селското стопанство преживя колапс, чийто последици го върнаха десетилетия назад. Възстановяването му ще бъде сложен и продължителен процес, скъпо струващ на цялото общество. Кооперативното дело е в криза. Огромни за нашата страна са необработваемите площи. Арендната форма за обработка на земята води преди всичко до нейното хищническо използване и унищожаване. Ликвидираха се и се доведоха до жалко състояние институтите, обезпечаващи научния тил на селското стопанство. Законодателството предвижда продажба на земите ни на чужденци. Вероятността да станем народ, който живее и се храни на чужда земя е огромна. 


Пътят за излизане от тази криза е единствено в привеждане на законодателството и данъчната система в съответствие с най-актуалните и неотложни проблеми на селското стопанство. Необходимо е и реално стимулиране на производството за този сектор. 
Възниква противоречие между частната собственост върху земята и гарантиране помощта на цялото общество за неговото възстановяване. Това противоречие може да бъде разрешено само при осъществяването на социалистическата форма на управление, а именно самоуправлението на териториалните общности. 


Съществуването в съвременния свят е невъзможно без постоянен растеж на интелектуалното ниво на народа. Развитието на науката, просветата, културата й целия комплекс на духовната същност на народа е най-сигурната гаранция за просперитет. 
Ние сме за бързо и адекватно извеждане от мизерното състояние, в което се намират институтите на фундаменталните науки. Дългосрочната възвращаемост на инвестициите в тях не може да е причина за сегашното им състояние. От друга страна това е най-добрата инвестиция в бъдещето на народа. 


Приложните науки трябва да се превърнат в органическа, неразделна част от системата за работа на самоуправляващите се производствени общности. Образованието категорично не може да съществува в сегашния си вид. Предизвикателствата на новия век могат да бъдат посрещнати само от високообразовани личности. Неравностойното социално положение днес обрича на неграмотност и полуграмотност, огромна част от младите хора. Този факт може да бъде преодолян само в условията на социализма. 


Развитието на културата е функция на възраждането на обществото. Не мениджърския подход, който за последните години народи много пошлост и създаде ниски критерии за творчество, унижаващи достойнството, както на творците, така и на народа, ще реши проблемите на творческото начало. Дълбоката диря на българските деятели на културата винаги е била и ще бъде свързана с най-интимните и възвишени идеали на народа. Възраждането днес може да се търси само в социалистическите преобразования, които ще извърши нашия народ. Ние сме убедени, че новите поколения творци ще бъдат ярки радетели на тези преобразования. 


Катастрофално за народа ни е състоянието на здравеопазването. Откъснато от социалните си корени като система, днес то е превърнато за част от здравните работници в обикновен бизнес, а останалите са лишени от елементарни условия за лечение и квалификация. Колкото повече болни -толкова повече доходи! Т. е. то вече не е здравеопазване, а повече здравеотнемане. Безплатното лечение е само символ, прикриващ истинската му същност. За народа - нископлатен, безработен, с мизерни пенсии остава само алтернативата "ако платиш - ще живееш". Това е съвременната максима за "хуманизма". 


Алтернативата, която предлагаме ние е: здравният работник трябва да бъде асоцииран член на самоуправляващите се социалистически общности и компетенциите му ще бъдат регламентирани, съгласно вътрешните договори с тези общности. 


Пенсионерите са една огромна част от народа. Проведените промени в пенсионното дело им обезпечиха жалко същесвувание. По-страшното е, че те останаха изолирани от целия социален организъм. Няма друга обществена формация, освен капиталистическата, която да е проявявала такова безскрупулно отношение към тази част от обществото, в която са съзидани много знания, умения и опит. Възрастта влияе различно на индивидите и техните качества и възможности могат да бъдат оценявани само от средата, в която те биха реализирали способностите си. Такава среда може да бъде само социалистическата. 


Капитализмът като обществен строй носи в утробата си и непрекъснато ражда насилие, терор, проституция и омраза. Днес, обществото е обхванато тотално от тези недъзи и каквито и опити да се правят за тяхното отстраняване, колкото и да се разширяват органите за репресия, тяхното ликвидиране е обречено на провал. Разрешението на въпроса е в широкото въвеждане на общественото начало в борбата с престъпността. Ще посмее ли капиталът да въоръжи обществото, да изгради защитни функции в него, или страхът от бумеранг, който би се насочил към първоизточника на злото ще надделее? Този бич на обществото може да бъде преодолян само в условията на социализма. 


Националната сигурност днес е поверена по-скоро в ръцете на несигурната и повлияна българска дипломация, отколкото на реалните сили, които могат да защитават страната си. Отбранителната готовност на всяка една страна е в пряка зависимост от нейната икономическа мощ. У нас този потенциал е твърде скромен, а и усилията, които досега управляващите хвърлиха за разгромяването но военно-промишления потенциал на страната сведоха защитните ни способности до жалко състояние. 


Възстановяването на гаранциите на българските граждани от евентуални посегателства може да бъде постигнато само на основата на изграждане на военизирани структури на самоуправляващите се общности под методическото , а в отделни случаи и централизирано ръководство на национално ниво. Народът трябва да вземе в свои ръце защитата на Родината. 


Младото поколение на България израства в среда чужда на неговите пориви и мечти за реализация. Размахвайки неукрепналите си криле, много от тях търсят решение в чужбина, превръщайки се в съвременните роби на т.н. "развити страни". Минимален процент от младите /наследници на реститути, новобогаташи и др./ имат обезпечено добро бъдеще у нас. Хиляди млади хора от институти и училища завършват за "безработни". Качеството на подготовката не ги прави конкурентни на съвременния пазар на труда. 
Обществото в тяхно лице ражда нова революционна сила, чиято алтернатива е социализмът. 


Социалистическите преобразования са обективен процес, необходим както за оцеляването на човечеството, така и неговия възход. Протичането му изисква от Комунистическата партия пълна мобилизация, за да може на всеки етап от развитието да дава верни и точни оценки, да направлява движението в правилното русло. На партията е необходим огромен интелектуален потенциал, разбиращ съвременните социални процеси, проявяващи се противоречия и пътищата за тяхното разрешаване. Партията трябва да е неразривно свързана със своята социална база - хората на наемния труд. Комунистическата партия трябва да стане огромен резервоар за нови идеи и творчество, да бъде партия на действието. 


Комунистическата партия на България оценява своята роля н място в бъдещия революционен процес. По този път тя не е сама. 
Огромен е потенциалът на хората, които са привърженици на комунистическите идеи. Днес е прието да ги наричаме "симпатизанти". Обстановката в страната е такава, че много от тях просто се страхуват открито да изявят своите идеи, други са смутени от скорошното рухване на социалистическата система. С този слой ние и в бъдеще ще работим, ще укрепваме тяхната вяра в успеха на делото. Те са сериозен резерв на партията. 


Със социалистите, приели програмата за демократичен социализъм /БСП/ нашата партия е в коалиция. С тях ние ще работим за постигането на частични придобивки за трудовите хора. В решаващия момент на социалистическите преобразования, ако те ги възприемат като такива, ние ще продължим да работим заедно. 
С представителите на съвременната социалдемокрация можем да взаимодействаме при евентуално радикализиране на техните виждания. 
В широката палитра на БЗНС, традиционно наш съюзник са левите земеделци. Безрезервно нашите отношения и взаимодействия ще укрепват и в бъдеще. 


Вълната на контрареволюцията увлече и много честни хора. Днес, разочарованието и гладът ги тласкат силно наляво. Ние нямаме нищо против да работим по определени проблеми и с тези бивши привърженици на СДС. 
Традиционно, професионалните съюзи /синдикати/ у нас обслужват интересите на капитала. Тяхната задача е да оглавяват назрелите протести и да ги довеждат до задънена улица. На тях ние трябва да противопоставим професионален съюз, отстояващ истинските и дълготрайни интереси на трудещите се. 


Палитрата на обществените организации и сдружения у нас сега е твърде пъстра и разнообразна. Това е изключително благоприятна почва за работа на партийните организации, за достигането на комунистическите идеи във всички сфери на обществения живот, за обогатяване съдържанието на партийната работа. 


Бъдещето на човечеството ще се характеризира с огромното богатство на националните колорити, култури и ценности. Съхраняването на тези ценности, обаче не означава, че ние подкрепяме проявите на вулгарния национализъм. Първостепенно значение за нас при разрешаването на този въпрос ще има класовия подход и умелото прилагане на принципите на интернационализма. 


Бъдещето на всички е комунизма!