Home Печат на КПБ Работнически вестник Електронен вариант на РВ
Електронно издание на вестника

ЧЕРВЕНИЯТ ВОТ:

 

Предизборната сергия

Предизборната сергия се появи в политическия живот на страната през 1989 г. Новоизлюпилите се „демократи“ органи­зираха рок-концерти, за да наелектризират тъл­пата и след това с прег­ракнали гласове я при­зоваваха да гласуват за тях, защото те са но­сителите на свободата. После се разбра каква е тя. Вярно, даде се сво­бода на словото и пе­чата, и да се пътува по цял свят. Но в същото време освободиха хора­та, чрез изкуствено пре­дизвиканата инфлация, от парите им, а пътува­нето не е безплатно.

От какво още ги осво­бодиха? – От трудова заетост, от безплатно здравеопазване и об­разование, от евтина почивка, от възмож­ност безплатно да се занимават с култура и спорт, и от още много други неща, които по времето на социализма се наричаха социални придобивки. Освободи­ха се цените на стоките и услугите (това по-из­тънчено и наукообразно се нарича либерализа­ция), но не и на работ­ната сила. Заплатите и пенсиите от средство за задоволяване на ма­териалните и духовните потребности се превър­наха в подаяние за оце­ляване. Затова хората започнаха свободно да ровят в кофите за бок­лук и в сметищата. А в същото време лидерът на СДС Жельо Желев обявяваше, че в Бъл­гария ще се прилага шведският модел. Следващата фаза на обещанията беше в сферата на реформира­нето на държавната соб­ственост. Тогавашният старши асистент по по­литикономия Иван Кос­тов, като дойде на власт,`

Продължение...
 

Не търсете КПБ другаде – при народа сме!

Безпощадни са реалностите на политическата борба. В нея и най-хубавото, и най-привлекателно изразеното, и най-точно съобразеното със социалната теория решение не е добро, щом изпълнението му е невъзможно.Защото политиката е сплав от наука и изкуство на възможното. В същото време обаче тя е поле за изява на твърдите, смелите и по­следователните. Онези, които щом се определи правилният път – неотклонно и докрай го следват. Те побеждават. В нея не е приемлива безгръбначността, нито безпринципността.Комунистическата партия на България в цяла поредица от пленуми и заседания на Политбюро на Централния комитет от повече от година насам опре­дели своето политическо място. И реши – ще участваме в коалиция на левицата, ще се борим в единен фронт и за единен фронт на левите сили. Това е принципно решение. То е и напълно възможно, и жизнено необходимо днес. И не е въпрос на лично мнение, нито нечия приумица. Изпълняваме това решение и сега, с участието си в Коалиция „БС– Лява България“ на предсрочните парламентарни избори на 5 октомври 2014 г. Няма да отстъпим. Ще спазим докрай поетите ангажименти. В същото време КПБ неведнъж отправяше ясни предупреждения към обществото и политическия елит. За пореден път това бе сторено в доклада пред Юнския пленум на ЦК на КПБ, публикуван в „Работнически вестник“. В него се казва: „Днес обаче сме принудени да констатираме, че ситуацията коренно се променя. Значими български и задгранични фактори не жалят средства и усилия да възпроизведат поредната политическа абстракция. Леви и десни, социалисти и либерали, социалисти и либертарианци, и фашизоиди – това е фронтът не само на безгранично широката коалиция, но и на безгранично аморалните ѝ измерения“. И се заявява: „Комунистическата партия на България предупреждава, че пред лицето на безотговорни и аморални политически експерименти, които българското и чуждестранно задкулисие се опитва да осъществява за сметка на българския народ, стои нашето категорично противопоставяне“.

Продължение...
 


Страница 3 от 3