Home Публичен регистър Публичен регистър 2010г.

Публичен регистър 2010г.

Годишен доклад за дейността и Годишен финансов отчет на КПБ - 2010 г.


Приложения:

  • Одиторски доклад 
  • Счетоводен баланс на КПБ
  • Отчет за приходите и разходите в КПБ
  • Отчет за паричния поток на КПБ
  • Отчет за собствения капитал на КПБ
  • Справка за нетекущите активи на КПБ

 Изтегли всички документи 2010г. zip

ОСНОВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА