Home Публичен регистър Публичен регистър 2011г

Публичен регистър 2011г

Списък на статиите
Публичен регистър 2011г
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА КПБ ЗА 2011Г.
Всички страници
Годишен доклад за дейността и Годишен финансов отчет на КПБ - 2011


Приложения:

  • Одиторски доклад
  • Счетоводен баланс на КПБ
  • Отчет за приходите и разходите в КПБ
  • Отчет за паричния поток на КПБ
  • Отчет за собствения капитал на КПБ
  • Справка за нетекущите активи на КПБ

 

 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ

 

ГОДИШЕН  ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА

ЗА 2011 г

Комунистическа партия на България извършва своята обществено полезна дейност чрез своите партийни структури- на ниво централно управление София , ул.”Калоян” № 10 и в страната - областните и общински партийни комитети.

Спазвайки изискванията на Конституцията на Р.България, ние работим за защита на интересите на трудовите хора, на техните права и желания за добруване.

Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за счетоводство съставните части на финансовия годишен отчет са : счетоводен баланс, отчет по приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и Приложение, изготвено с изискванията на чл.24.т.1 и 2 от Счетоводния стандарт 1.

Счетоводния баланс е съставен съгласно приложение 1 към СС9. Към 31.12.2010 г. партията разполага с актив от парични средства от 124 х.лв.- държавна субсидия, отразени в  Баланса. Задълженията  към бюджета и осигурители е  3 х.лв., които суми са внесени през м.януари 2012 г.

Отчетът за приходите и разходите е съставен съгласно приложение №2 към СС 9, като разходите за регламентирана дейност са 177 х.лв, в направление изплатени заплати и хонорари, изплатени командировки, външни услуги и други разходи свързани с регламентираната дейност на партията. Административните разходи са в размер на 42 х.лв. Отчетът за паричния поток е съставен съгласно приложение №4 към СС 9 при спазване изискванията на СС 7 за отразяване движението на паричните потоци.

Закупените дълготрайни активи са отразени в справката за нетекущите /дълготрайни/ активи в размер на 1000 лв.

Декларирани са дарения от физически лица в размер на 376 лв. Партийният членски внос е уставно задължение на всеки партиен член и това остава като приоритетна задача на контролните ни органи по места и ЦКРК да следи  за спазване на уставното задължение.

Комунистическа партия на България представя своя годишен финансов отчет за 2011 г, който достоверно отразява финансовото състояние на партията.

Партията е разработила система за вътрешен финансов и организационен контрол, който се изпълнява от Централната контролно-ревизионна комисия и ревизионните комисии по места. Към отчета са приложени протоколите от извършените проверки от ЦКРК в областите: София град – СГО,  Кюстендил, Бургас и Русе. В отчета са включени отчетите на областните партийни структури, с тенденция тази отчетност да се разширява до ниво общински структури.

Комунистическа партия на България няма стопанска дейност за отчетната финансова година,  не разполага с недвижима собственост.

Годишният финансов отчет е подписан от първия секретар на Централния комитет на  партията Александър Паунов. Извършен е независим финансов одит от регистрирано специализирано  одиторско предприятие „ЕФ ЕЙ ТИ СИ „ООД.

 

Съставил:

/Т.Стоилкова/                                 ПЪРВИ СЕКРЕТАР

                                                        НА ЦК на  К П Б

                                                       /АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ/

 
Приложение № 1 към СС 1


СЧЕТОВОДЕН  БАЛАНС
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ
към 31.12.2011 гАКТИВ ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (в хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (в хил. лв.)
Текуща година Предходна година Текуща година Предходна година
а 1 2 а 1 2
А. Записан, но невнесен капитал А. Собствен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи I. Записан капитал
I. Нематериални активи II. Премии от емисии
1. Продукти от развойна дейност III. Резерв от последващи оценки
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски  марки, програмни продукти  и други подобни права и активи IV. Резерви
1. Законови резерви
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции
3. Резерв съгласно учредителен акт
3. Търговска репутация 4. Други резерви 123 128
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане Общо за група IV: 123 128
Общо за група I: V. Натрупана печалба (загуба)
II. Дълготрайни материални активи 1 от минали години, в т.ч.:
1. Земи и сгради, в т.ч.: — неразпределена печалба
— земи — непокрита загуба
— сгради Общо за група V:
2. Машини, производствено оборудване и апаратура VI. Текуща печалба (загуба)
Общо за раздел А: 123 128
3. Съоръжения и други 1 Б. Провизии и сходни задължения
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални  активи в процес на изграждане 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения
2. Провизии за данъци, в т.ч.:
— отсрочени данъци
Общо за група II: 1 3. Други провизии и сходни задължения
III. Дългосрочни финансови активи Общо за раздел Б:
1. Акции и дялове в предприятия от група В. Задължения
2. Предоставени заеми на предприятия от група 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:
3. Акции и дялове в асоциирани  и смесени  предприятия до 1 година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия над 1 година
5. Дългосрочни инвестиции 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:
6. Други заеми до 1 година
7. Изкупени собствени акции над 1 година
номинална стойност …. хил. лв. Х Х 3. Получени аванси, в т.ч.:
Общо за група III: до 1 година
IV. Отсрочени данъци над 1 година
Общо за раздел Б: 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:
В. Текущи (краткотрайни) активи до 1 година
I. Материални запаси над 1 година
1. Суровини и материали 5. Задължения по полици, в т.ч.:
2. Незавършено производство до 1 година
3. Продукция и стоки, в т.ч.: над 1 година
— продукция 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:
— стоки до 1 година
4. Предоставени аванси над 1 година
Общо за група I: 7. Задължения, свързани с
II. Вземания асоциирани и смесени
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: предприятия, в т.ч.:
над 1 година до 1 година
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: над 1 година
над 1 година 8. Други задължения, в т.ч. 3 3
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: до 1 година 3 3
над 1 година
над 1 година — към персонала, в т.ч.:
4. Други вземания, в т.ч.: до 1 година
над 1 година над 1 година
Общо за група II: — осигурителни задължения, в т.ч.: 2 2
III. Инвестиции до 1 година 2 2
1. Акции и дялове в предприятия от група над 1 година
2. Изкупени собствени акции — данъчни задължения, в т.ч.: 1 1
номинална стойност ...... хил. лв.
3. Други инвестиции до 1 година 1 1
Общо за група III:

над 1 година
IV. Парични средства, в т.ч: 124 130 Общо за раздел В, в т.ч.: 3 3
— в брой 6 3 до 1 година 3 3
— в безсрочни сметки (депозити) 118 127 над 1 година
Общо за група IV: 124 130 Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:
Общо за раздел В: 124 130 — финансирания
Г. Разходи за бъдещи периоди 1 1 — приходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) 126 131 СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) 126 131Дата: 14.03.2012 г               Съставител:                                 Ръководител:


Тинка Стоилкова

Александър Паунов

 


 

 

 

 

 


Приложение № 4 към СС 9
ОТЧЕТ
за паричния поток
на    КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ
към 31.12.2011 г
Наименование на потоците текуща година предходна година
а 1 2
I. Наличност на парични средства в началото на периода 130 113
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
А. Постъпления от нестопанска дейност 214 185
1. Получени дарения под условие
2. Получени дарения без условие 2
3. Постъпления от членски внос 2 2
4. Постъпления от осигурителни предприятия
5. Получени обезщетения за застраховане
6. Постъпления от банкови и валутни операции
7. Други постъпления 212 181
Всичко постъпления от нестопанска дейност 214 185
Б. Плащания за нестопанска дейност 220 168
1. Изплатени дарения
2. Изплатени заплати 95 83
3. Изплатени осигуровки 17 16
4. Плащания по банкови и валутни операции 1 1
5. Плащания за услуги 46 30
6. Други плащания 61 38
Всичко плащания за нестопанската дейност 220 168
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност -6 17
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
А. Постъпления от стопанска дейност
1 Постъпления от продажба на активи и услуги
2 Постъпления от клиенти
3 Постъпления от банкови и валутни операции
4 Други постъпления
Всичко постъпления от стопанска дейност
Б. Плащания за стопанската дейност
1 Плащания за услуги и за придобити активи
2 Плащания към доставчици
3 Изплатени данъци
4 Плащания по банкови и валутни операции
5 Други плащания
Всичко плащания за стопанската дейност
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност
IV. Наличност на парични средства в края на периода 124 130
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА -6 17
Дата:14.03.2012 г    Съставител:Тинка Стоилкова  Ръководител:Александър Паунов

 

 

 

 
Приложение № 2 към СС 9
ОТЧЕТ
за приходите и разходите (двустранен)
на   КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ
към 31.12.2011 г


Наименование на разходите Сума в хил. лв. Наименование на приходите Сума в хил. лв.
текуща година предходна година текуща година предходна година
а 1 2 а 1 2
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА 219 167 I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 214 185
А. Разходи за регламентирана дейност 177 155 А. Приходи от регламентирана дейност
1. Дарения 1. Приходи от дарения под условие
2. Други разходи 177 155 2. Приходи от дарения без условие 2
Всичко А: 177 155 3. Членски внос 2 2
Б. Административни разходи 42 12 4. Други приходи 212 181
Общо I: 219 167 Общо I: 214 185
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ
3. Разходи за лихви 5. Приходи от лихви
4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 6. Приходи от съучастия
7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти
5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове
6. Други разходи по финансови операции 1 1 9. Други приходи от финансови операции
Общо II: 1 1 Общо II:
III.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ
IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
V. ОБЩО РАЗХОДИ 220 168 V. ОБЩО ПРИХОДИ 214 185
VI. РЕЗУЛТАТ 17 VI. РЕЗУЛТАТ 6
Всичко (V+VI) 220 185 Всичко (V + VI) 220 185


Дата:14.03.2012г  Съставител: Т.Стоилкова              Ръководител:Ал.Паунов


 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 5 към СС 1
СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ
към 31.12.2011 г


(хил. лв.)
Показатели Отчетна стойност на нетекущите активи Последваща оценка Преоценена стойност (4+5-6) Амортизация Последваща оценка Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) Балансова стойност в края на периода                 (7-14)
В началото на периода На постъпили през периода На излезли през периода В края на периода (1+2-3) Увеличение Намаление В началото на периода Начислена през периода Отписана през периода В края на периода (8+9-10) Увеличение Намаление
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
І. Нематериални активи
1. Продукти от развойна дейност
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи
3. Търговска репутация
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане
Общо за група І:
ІІ. Дълготрайни материални активи 1 1 1 1
1. Земи и сгради, в т.ч.:
- земи
- сгради
2. Машини, производствено оборудване и апаратура
3. Съоръжения и други 1 1 1 1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане
Общо за група ІІ: 1 1 1 1
ІІІ. Дългосрочни финансови активи
1. Акции и дялове в предприятия от група
2. Предоставени заеми на предприятия от група
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия
5. Дългосрочни инвестиции
6. Други заеми
7. Изкупени собствени акции
Общо за група ІІІ:
ІV. Отсрочени данъци
Общо нетекущи (дълготрайни) активи
(І+ІІ+ІІІ+ІV)
1 1 1 1


Дата: 14.03.2012 г            Съставител:  Тинка Стоилкова                         Ръководител:  Александър Паунов

 

 

 Декларация
по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партииот политическа партия КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ(пълно наименование на политическата партия)БУЛСТАТ 121330536
със седалище и адрес на управление СОФИЯ-1000, ул."Калоян" № 10
Долуподписаният АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ(собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо политическата партия съгласно последно решение на Софийски градски съд за регистрация на партията)


постоянен адрес СОФИЯ-1404, жк "Стрелбище", бл.7Б, вх.В, ет.5, ап.12
ЕГН 4906196502в качеството си на представляващ политическата партия декларирам, че за 2011 гпредставляваната от мен политическа партия е получила дарения от следните лица:


Дарител                                                                                            (име, презиме, фамилия) ЕГН Постоянен адрес Дата на договора/     акта за дарение Вид на дарението (парично/ непарично) Цел на дарението (без условие/ под условие) Размер на дарението                   (за парични дарения) Стойност на дарението                (за непарични дарения)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Николай Згуров Чуртов 3206116048 гр.Смолян 30.09.2011г парично без условие 75.00
ул."Възраждане" 1
2. Георги Василев Кардашев 3206295600 гр.Силистра 25.11.2011г парично без условие 165.00
ул.Ал.Стамболийски 4

3. Веселин Стефанов Вълков 5503193087 гр.Ловеч 03.09.2011г парично без условие 36.00
ул."Търговска"85
4. Петър Георгиев Петров 4305121446 гр.Ловеч 03.09.2011г парично без условие 100.00
ул."Хр.Ботев" 1
Всичко за 2011 г 376.00Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.

дата : 14.03.2012г

 

 


Декларатор:
 

 

 

 

 

 
Александър Паунов


 

 

 

 

 

Приложение № 4 към СС 1
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на    КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ
към  31.12.2010 г


(хил. лв.)
Показатели Записан капитал Премии от емисии Резерв от последващи оценки РЕЗЕРВИ Финансов резултат от минали години Текуща печалба/загуба Общо собствен капитал
Законови Резерв, свързан с изкупени собствени акции Резерв съгласно учредителен акт Други резерви Неразпределена печалба Непокрита загуба
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Салдо в началото на отчетния период 128 128
2. Промени в счетоводната политика
3. Грешки
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки 128 128
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:
- увеличение
- намаление
6. Финансов резултат за текущия период -5 -5
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:
- за дивиденти
8. Покриване на загуба
9. Последващи оценки на активи и пасиви
- увеличение
- намаление
10. Други изменения в собствения капитал
11. Салдо към края на отчетния период 123 123
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12) 123 123
Дата:14.03.2012 г                             Съставител:                                         Ръководител:

Тинка Стоилкова

Александър Паунов